مدت (ساعت) عنوان دوره آموزشي
 30  Comfar III Expert
30 HAZOP
35 PHAST
8 استاندارد مديريت پروژه براي مديران
40  استاندارد مديريت پروژه براي تيم مديريت پروژه (PMT)
20  آشنايي با استاندارد مديريت پروژه براي تيم پروژه
8  آشنايي با جوانب مختلف اجراي پروژه هاي صنعتي
40  آمادگي براي امتحان PMP
16  مديريت پروژه هاي EPC در صنايع نفت و گاز
70  كنترل پروژه با نرم افزار Primavera
16  مديريت برنامه ريزي استراتژيك (مديران ارشد و مياني)
8  مديريت برنامه ريزي استراتژيك (كارشناسان)
16  مديريت منابع انساني
8  كنترل و مديريت مخاطرات
8  مديريت ريسك فرآيند ها و عمليات
16  مديريت بهداشت
16  مديريت محيط زيست
 8 راهبردي سازمانهاي هولدينگ
16  مديريت بهبود عملكرد (BSC)
21  مديريت بهره وري
16  آشنايي با مفاهيم تعالي سازماني بر مبناي الگوي EFQM
32  خودارزيابي EFQM
16  اجراي سرآمدي و تدوين اظهار نامه بر مبناي EFQM
40 مديريت كيفيت (استانداردها ، مستند سازي و مميزي داخلي)
8  راوبط كار
8  مديريت فرآيند
16  شناخت عواملي محيطي در پروژه ها
16  فن راهبردي اداره جلسات
16  نظام اجرايي پروژه ها
 16  قرارداد هاي نفتي
16  مديريت هزينه
16  برآورد هزينه
16  مهندسي ارزش
16  اصول و فنون مذاكره
16  اصول و مباني مديريت + مديريت عمومي
16  روانشناسي مديريتي - صنعتي
16  اصول گزارش نويسي در مديريت پروژه ها
16  مديريت دانش