مدت (ساعت) عنوان دوره آموزشي
60 بازرسي جوش
20 عمليات حرارتي در جوش
16 فيزيك جوش
120 تست التراسونيك (UT) سطح I , II
60 تست مايعات نافذ (PT) سطح I , II
60 تست ذرات مغناطيسي (MT) سطح I , II
60 ذرچت مغناطيسي (MT) سطح تست I , II
60 تفسير فيلم راديوگرافي (RT)
6 سمينار روش تهيه مرور مدارك جوشكاري
6 سمينار بازرسي جوش در صنايع نفت و گاز
6* سمينار كنترل پارامترهاي جوشكاري
30 سمينار اصول جوشكاري صنعتي
40 روشها و تست هاي استاندارد در فرآيند جوشكاري
20 جوش و شناخت نقايص مناطق جوشكاري شده
20 تهيه دستورالعمل روش جوشكاري (WPS)
20 تهيه دستور العمل تائيديه روش جوشكاري (PQR)
20 آشنايي با روش جوشكاري دستي (S.M.A.W)
20 آشنايي با روش جوشكاري آرگون يا (G.T.A.W) TIG
20  آشنايي با روش جوشكاري زيرپودري آشنا (S.W.A)
20  تكنولوژي جوشكاري
20  آشنايي با الكترودهاي جوشكاري
20  پيشگرم ،‌پسگرم و طرحهاي اتصال در جوشكاري
20  تهيه دستورالعمل تست جوشكاران و نحوه انجام تست