مدت (ساعت) عنوان دوره آموزشي
40 Aspen Plus
20 Aspen Dynamics
25 CHEMKIN
15 FLARENet
45 HYSYS
30 SMISCI PRO II
30 THERMOFLOW
14 آشنايي با اجزا ،‌سيكلهاي تركيبي شامل : توربين گاز ، توربين گاز ، توربين بخار ،‌بويلر بازياب ،‌ سيستم هاي خنك كننده
10 آشنايي ترموديناميكي سيكلهاي تركيبي
8 اصول طراحي حرارتي و مكانيكي بويلر هاي بازياب
8 اصول طراحي سيستم هاي Piping نيروگاهي
8 اصول تحليل تنش در خطوط نيروگاهي و نرم افزار Pipe Plus
30 سيكل توربين گازي
30 اصول طراحي ديگهاي بخار
24 انواع كندانسور و عملكرد آنها در نيروگاه
24 پمپ و فن هاي صنعتي
24 شناخت واحد هاي فرآيندي
24 طراحي تجهيزات پالايشگاهي 1 (ظروف پالايشگاهي)
24 طراحي تجهيزات پالايشگاهي 2 ( پمپ و كمپرسور)
24 طراحي و تجهيزات پالايشگاهي 3 (Offside and Utility)
24 اصول طراحي فرآيند در صنايع نفت ، گاز پتروشيمي
24 اصول محاسبات تهيه Data Sheet تجهيزات فرآيندي
16 آشنايي با مدارك فني پايه و تفصيلي بخش فرآيند
24 آشنايي با تجهيزات فرآيندي صنايع نفت ،‌گاز پتروشيمي