اين نرم افزار مجموعه كاملي از عمليات مربوط به تفسير لرزه نگاريها تا شبيه سازي مخازن زير زميني را مي تواند انجام دهد. با وجود اين نرم افزار كليه مشكلات گروه طراحي در زمينه ايجاد ارتباط بين فايل هاي ورودي و خروجي نرم افزارهاي مختلف از بين مي رود.