اين نرم افزار براي شبيه ‏سازي فرآيندهاي خاص براي مواد شيميايي و هيدروكربن مانند:

Refining, Petrochemical, Gas Processing, Gas Treating, Refrigeration,   Pipelines.

در نسخه جديد اين نرم افزار محيط Visual Basic و همچنين شبيه ‏سازي  Air coolerها نيز افزوده شده است. در اين نرم افزار از 50 روش حرارتي و 879 بانك اطلاعاتي اجزاء‌ استفاده مي‏شود. از قابليتهاي اين نرم افزار موارد ذيل را مي‏توان نام برد:

Crude and Multi-Component Distillation Towers

Flash Vessel sizing / 2 phase heat exchanger rating  

Crude feed specifications (ASTM D86 / 1160, TBP)

ChemTran Data regression and property constants

Automatic output to Microsoft Excel