از مدولهاي اين نرم افزار مي توان موارد ذيل را نام برد: 

PLC-CADD,PLS-POLE, TOWER, SAGSEC, SAPS, CAISSON