برنامهEPLAN كاربر را قادر ميسازد كه در مديريت پروژه هاي الكتريكي به سود قطعي برسد.. اين برنامه كليه فازهاي (حتي پيچيده) پروژه را ساپورت نموده وعليرغم سادگي به حداكثر كارايي دست مي يابد. اين برنامه به عنوان استاندارد جهاني در CAE مورد تاييد ميباشد. همچنين با استفاده از بسياري توابع اتوماتيك موجود در برنامه زمان فرآيند به حداقل ميرسد زيرا بسياري از پروژه داراي شباهتها و موارد مشترك ميباشند. از قابلتيهاي جديد نرم افزار ميتوان موارد ذيل را نام برد:‌

Extensive PLC functions: Export/import of cross-reference lists for  further editing by the PLC programmer, including comparison options  for PLC data and EPLAN 5 

Foreign language translation online/offline in the circuit diagram 

Complete network licensing (Floating License)

Extensive labeling options

Separate renumbering schemes e.g. for in-house standards