اين نرم افزار جهت انتخاب متريال  مناسب براي خطوط جريان و لوله استفاده مي شود. نرم افزار سرعت خوردگي فولاد را در محيطهاي شور و شيرين با در نظر گرفتن كليه گزينه هاي مرتبط برآورد مي نمايد. بعلاوه احتمال معيوب شدن فولاد را با استفاده از روش (CRA) وبا درنظرگرفتن درصد خوردگي و احتمال ترك خوردگي در اثر تنش برآورد ميكند و مناسبترين آلياژ را براي شرايط محيطي كاربر انتخاب مي نمايد. در اين نرم افزار با استفاده از بانك اطلاعات فروشندگان مواد اوليه بهترين سايز و مدل لوله به كاربر پيشنهاد مي گردد.