اين نرم افزار براي انتخاب بهترين سايز المانهاي جريان و متعلقات مربوطه به روش بسيار ساده و در عين حال دقيق بكار مي رود. اين نرم افزار با استفاده از استانداردهاي المان جريان و با استفاده از محاسباتي خاص موجب صرفه جويي در هزينه ها مي گردد. 

مهندسين ابزار دقيق از اين نرم افزار براي موارد ذيل استفاده مي نمايند:

achieve the most accurate design calculations

generate specification sheets 

solve sizing problems for devices and fluids  

store and retrieve custom tags