اين برنامه ابزار كاملي جهت تحليل سيستم هاي خطوط لوله چندفازي پيچيده ميباشد. اين نرم افزار از كليه استاندارد صنعتي جريان چند فازي و اطلاعات تجربي و مكانيك براي پيشگويي رژيم جريان، انباشته شدن سيال و افت فشار استفاده مينمايد. اين برنامه نقشه رژيمهاي جريان را با جزئيات كامل و با زواياي واقعي در شرايط كاري لوله ترسيم مينمايد. در اين برنامه جهت تعيين الگوي جريان در هر نقطه سيستم از سرعتهاي سطحي گاز و مايعin-situ استفاده ميشود و با اين روش به كاربر امكان تعيين انباشتگي و توزيع فشار در سيستم داده ميشود. با پيش بيني كردن slugهاي با اندازه و فركانس واقعي، ميتوانيد به يك طرح بهينه دست پيدا كنيد. از مدلهاي OLGA-S و TUFFP  ميتوان براي تشخيص خصوصيات بحراني جريان هيدروديناميكي  slug استفاده نمود. براي تشخيص بهتر رفتار و عملكرد سيستم، لازم است كه مدلسازي سيال بصورت صحيح انجام گرفته باشد. به همين دليل در اين برنامه هم استانداردهاي صنعتي نفت سياه و هم مدلهاي تركيبي EOS در اختيار كاربر قرار ميگيرد. در برنامه PIPESIM شكل گيري هيدراتها مورد توجه قرار گرفته و همچنين اين برنامه قابليت مدلسازي اثرات موانع هيدارته را نيز دارا ميباشد.  محاسبات دقيق انتقال حرارت با درنظر گرفتن شرايط لوله هاي مدفون و نيمه مدفون توسط اين برنامه منجر به عايق بندي بهتر و طراحي حرارتي دقيقتر ميگردد. همچنين در اين برنامه محاسباتي براي سرعت فرسايش محدوديتهايي درنظر گرفته شده تا كاربر بتواند از كاركرد صحيح خط لوله خود اطمينان داشته باشد. اين برنامه مدلهاي انواع تجهيزات سطحي متداول را نيز در خود دارد تا بتواند اثر و فشار آنها را بر روي طراحي سيستم برآورد نمايد. از جمله: 

separators

pumps and multiphase boosters

compressors and expanders

heaters and coolers

chokes

دريك طراحي وتحليل جامع لازم است كه كاركردچاه وخطوط لوله چندفازي نيزدرنظرگرفته شود، كه اين قابليت نيز در نرم افزار موجود مي باشد. مدولهاي اين نرم افزار عبارتند از:      

Network Analysis Module 

Field Planning Module 

Gas Lift Optimization Module