يك برنامه شبيه سازي مي باشد كه جريان چند فازي حالت پايدار نفت و گاز را در لوله ها با دقت بسيار زيادي مدل مي نمايد. اين نرم افزار با تركيب الگوريتمهاي تحليل تاييد شده، روشهاي توليد مدرن و تكنيكهاي تحليل نرم افزاري توانسته ابزاري قدرتمند و كارامد براي طراحي در  صنعت نفت ايجاد نمايد. با استفاده از بانك اطلاعات كاملي كه در مورد مشخصات فيزيكي مواد در اين نرم افزار وجود دارد و محيط گرافيكي تحت ويندوز ساده، اين نرم افزار به راحتي جزء بهترينها بشمار ميرود. اين نرم افزار كليه سيالهاي موجود در صنعت پتروشيمي مانند تك فازي، نفت سياه و همچنين مخلوط هاي تركيبي را در خود جاي داده است. همچنين از اين نرم افزار ميتوان براي شبكه هاي تزريق CO2 و يا بخار نيز استفاده نمود. از مزيتهاي اين نرم افزار ميتوان موارد ذيل را نام برد:

Increased overall asset-wide production                                     Improved well & flow line performance

Improved pipeline & facilities design                                         Integrated field development & planning

Reduced operating costs                                                              Reduced capital costs

Increased engineering productivity

از اين نرم افزار مي توان در صنايع  Petroleum exploration and productions, Natural gas transmission, Utility networks استفاده نمود.