در فرآيندهاي شبيه سازي جريان سيال، احتياج به يك سيال با مشخصه هاي مناسب مي باشد. نرم افزار PVTsim متعلق به شركت Calsep به عنوان يك استاندارد درون مجموعه OLGA 2000 استفاده مي شود. از قابليتهاي اصلي اين نرم افزار مي توان موارد ذيل را نام برد:

PVT Simulation - Hydrate prediction- Wax prediction - Asphalthene prediction - Scale prediction- Multiflash functionality

Advanced regression-Unit operations