اين محصول شركتSulphur Experts’  يك شبيه ساز كامل براي واحدهاي سولفور ميباشد كه در حال حاضر با استفاده از آن امكان برقراري ارتباط بين ديگر واحدهاي پروسسي با واحد Sulphur Recovery    در يك نرم افزارميسر شده است. محيط كاري ترسيم دياگرامهاي جريان در اين نرم افزار اين اجازه را به كاربر ميدهد كه براي انواع پروسه هاي مختلف از جمله پروسه هاي تصفيه گاز و

 Modified Claus process, sub- dewpoint Claus, Selective Oxidation

امكان اضافه كردن و برداشتن يونيت هاي منحصر به فردي را داشته باشد.  قابليت انعطاف پذيري زياد اين نرم افزار امكان شبيه سازي ارتباط بين واحدهاي سولفور و صنايع تصفيه گاز را مي دهد. از ديگر قابليتهاي اين نرم افزار ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- Multiple feed streams to the Claus reaction furnace 

2- Recycling of process gas streams

اين نرم افزار توانايي فرآورش بسياري از جريانهاي ورودي مانند :

water stripper gas, amine plant regenerator gas, fuel gas, and tail gas recycle streams

را دارا مي باشد. ذكر اين نكته حائز اهميت ميباشد كه در اين نرم افزار محاسبات بصورت يونيت به يونيت انجام ميشود. از قابليتهاي جديد اين نرم افزار ميتوان موارد ذيل را نام برد.

32-bit Compilation

Improved Memory Allocation to Virtually Eliminate Program Crashes    

Refined Reaction Furnace Empirical Correlations  

Correction to the Water Compensation Calculation   &  Temperature Convergence Routine of Direct Reheater   

Corrections to the Enthalpy Balance of Selective Oxidation Reactors    

User defined convergence criteria    

Stream flow inputs in units of mass and volume  

Flexible air control criteria    

Improved Bypass Stream