(شبيه سازي و بهينه سازي شبكه هاي سطحي، مدلسازي چاه نفت، مدلسازي سيستم تقطير، مدلسازي سيستم هاي تزريق آب و گاز در چاه هاي نفت، مدلسازي تاثيرات منافذ موجود در اطراف چاه و ...) اين بسته نرم افزاري شامل برنامه هاي ذيل مي باشد:

 GAP, PROSPER, MBAL, PVTP, REVEAL, RESOLVE