استفاده از اين نرم افزار موجب بهبود و پيشرفت طرحها، بهينه شدن محصولات و افزودن قدرت انتخاب و تصميم‏گيري مي‏شود. از مدولهاي اين نرم افزار مي توان موارد ذيل را نام برد:
PIPESYS  (Active) - Sulsim (Active) -Electrolite (Active)