نرم افزار FLARENET براي سهولت طراحي و شبيه ‏سازي  vent system piping و سيستم‏هاي flare در  كليه مراحل فرآيند طراحي بكار مي‏رود. در محيط اين برنامه براي نمايش مستقيم شبكه لوله از يك نمودار جريان استفاده مي‏شود. در كنار اين نمودار، جداول تكميلي شامل كليه اطلاعات لازم و نتايج محاسبه شده نيز قرار داده شده است. اين برنامه اغلب براي مدلسازي سيستم‏هاي لوله‏كشي مربوط به سيستم‏هاي flare بكار مي‏رود.