اين نرم افزارشامل مدولهاي : Black Oil, Compositional, Thermal, Stream line, Add-on option مي باشد.