اين برنامه يك چارچوب كلي براي تركيب، طراحي و تحليل برجهاي تقطير پيچيده فراهم ميكند تابتواند وروديهاي سيستم Azeotropic را به سه محصول جداگانه تجزيه نمايد.اين برنامه قادربه مقايسه سيستم‏هاي پيچيده‏اي مانند : 

Dividing-wall-column, Petlyuk column, partially coupled prefractionator arrangement, prefractionator arrangement, side-rectifier, side-stripper

با برجهاي ساده از جمله distributed sequence مي‏باشد. گزارش خروجي نرم افزارشامل اطلاعاتي در مورد مقدار بخار و عبوري، تعداد طبقات، وظايف كندانسور و بازياب، سايز اجزاء و هزينه‏هاي كاركرد مي‏باشد. با استفاده از اين نرم افزار كاربر مي‏تواند اثرات شرايط كاري مختلف را ارزيابي نموده و با استفاده از نمودارهاي انتالپي روش‏هاي بهينه‏سازي سيستم را مطالعه نمايد. اين برنامه براي تنظيم و آغاز نمودن شبيه ‏سازي برجهاي پيچيده بطور اتوماتيك به برنامه HYSYS متصل مي‏شود.