اين نرم افزار از محيط  گرافيكي Simsci PROVISION استفاده نموده و اطلاعات فرآيند واقعي را به اطلاعات تجاري مورد اطمينان تبديل مينمايد. اين برنامه از تكنيكهاي آماري و وفق دادن دما، جريان و مقادير تركيب استفاده مي كند تا بتواند تعادل جرم و انرژي را در اطراف هر يك از واحدهاي Plant فرآيندي تامين نمايد. اين برنامه مي تواند مجموع خطاهاي اندازه گذاري و‌ محل خطا را تعيين نموده و وجود يا عدم وجود redundancy را تشخيص دهد. از مزاياي اين نرم افزار ميتوان موارد ذيل را نام برد:

1-Typical plant balance reduced from 2-3% to 0.1%

2- Reduced instrument maintenance costs

3- Targeted instrument maintenance program based on reports from DATACON

4- Improved plant yields

5- Reduced operating costs due to lower processing losses

6- Reduced instrument capital costs

7- Balanced plant data for performance monitoring, management reporting, and technical applications

صنايعي كه اين نرم افزار در آنها مورد استفاده قرار ميگيرد:

Oil/Gas Production - Gas Processing – Refining– Petrochemical& Chemical- Pulp/Paper- Pharmaceutical- Metals/Mineral - Processing