اين نرم افزار شامل بسياري ازمدلهاي راكتور مورد نيازصنايع ميباشد. محيط گرافيكي آسان آن موجب برطرف نمودن مشكلات بوجود آمده توسط وروديهاي نادرست وهمچنين نشان دادن دياگرامهاي شبكه راكتور براي مدلسازي سيستمهاي پيچيده ميباشد. پس پردازش گرافيكي اين نرم افزار موجب ديدن سريع نتايج و همچنين تبديل نتايج به شكل مورد نياز براي ابزارهاي تحليلگر 3rd-party ميگردد.