اين پكيج شامل نرم افزارهايي مانند:

1- CC-STEADY STATE جهت شبيه سازي استاتيكي فرآيندهاي شيميايي درمقياسهاي آزمايشگاهي واقعي

2- CC-DYNAMICS جهت شبيه سازي ديناميكي فرآيند

3-CC-BATH جهت شبيه سازي تقطير

4-‍‍CC-THERM جهت شبيه سازي، طراحي و ارزيابي كليه انواع مبدلهاي حرارتي

5- CC-SAFETY NET زيرمجموعه از ماژول استاتيك كه براي تحليل شبكه هاي لوله كشي پيچيده بكار ميرود.

6- CC-FLASH جهت محاسبه مشخصات و خواص فيزيكي و تعادل فازي بكار مي رود.