اين نرم افزاردر طراحي و شبيه سازي نيروگاههاي حرارتي بكار ميرود. در نرم افزار Thermoflow از برنامه هاي ذيل استفاده ميشود.:

: برنامه هاي مربوط به توربين گاز

GT PRO               Combined cycle/cogeneration design
GT MASTER         Combined cycle/cogeneration simulation
PDE                    “Executive Level” Version of GT PRO
PEACE                 Engineering & Cost estimation
STEAM PRO         Conventional steam plant design

 برنامه هاي مربوط به واحد بخار :

STEAM MASTER        Conventional steam plant simulation
RE-MASTER              Repowering of Conventional steam plant

برنامه THERMOFLEX اين نرم افزار ابزاري دقيق و همه كاره در اختيار كاربر قرار ميدهد تا توسط آن بتوانند تعادل گرمايي و كار كليه انواع نيروگاهها و سيستم هاي حرارتي وابسته را محاسبه نمايد.